Ngày đăng: 16:48:58 07-10-2014-- Lượt xem: 11934.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa- Phẩm Phổ Môn (Phần 1)

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa- Phẩm Phổ Môn (Phần 1) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa- Phẩm Phổ Môn: Kinh này được Phật giảng trên đỉnh Linh Thứu cho vô số người nghe gồm có nhiều loài khác nhau. Trong kinh này, Phật chỉ rõ, tuy có nhiều cách để giác ngộ, nhưng chúng chỉ là phương tiện nhất thời và thực tế chúng chỉ là một. Các phương tiện khác nhau như Thanh Văn thừa, Độc Giác thừa hay Bồ Tát thừa thật ra phải cần phù hợp căn cơ của hành giả.
Cùng chuyên mục:
>> Kinh Diệu Pháp Liên Hoa- Phẩm Phổ Môn (Phần 2)
>> Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Phổ Môn (Phần 3)
>> Những Quy định sinh hoạt trong Thiền môn

------------

妙 法 蓮 華 經 觀 世 音 菩 薩 普 門 品
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm
Wondrous Dharma Lotus Flower Sutra, “The Universal Door of the Bodhisattva Who listens to the Voices of the World”

姚 秦 三 藏 法 師 鳩 摩 羅 什 譯
Diêu Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch
Translated by Tripitaka Master Kumarajiva of Yao Qin
English translation by the Buddhist Text Translation Society

-------------------

爾 時 無 盡 意 菩 薩 即 從 座 起, 偏 袒 右 肩, 合 掌 向 佛, 而 作 是 言,
Nhĩ thời Vô Tận Ý Bồ Tát tức tùng tọa khởi, thiên đản hữu kiên, hợp chưởng hướng Phật, nhi tác thị ngôn,
At that time, Bodhisattva Infinite Resolve rose from his seat, bared his right shoulder, joined his palms, and facing the Buddha, said,

世 尊, 觀 世 音 菩 薩 以 何 因 緣, 名 觀 世 音,
Thế Tôn,Quán Thế Âm Bồ Tát dĩ hà nhân duyên,danh Quán Thế Âm,
“O World Honored One, how did Guanshiyin Bodhisattva get the name Guanshiyin?”

 

佛 告 無 盡 意 菩 薩,
Phật cáo Vô Tận Ý Bồ Tát,
The Buddha answered Bodhisattva Infinite Resolve,

善 男 子, 若 有 無 量 百 千 萬 億 眾 生, 受 諸 苦 惱, 聞 是 觀 世 音 菩 薩,
Thiện nam tử,nhược hữu vô lượng bách thiên vạn ức chúng sanh,thọ chư khổ não,văn thị Quán Thế Âm Bồ Tát,
“Good Man, if all the countless hundreds of thousands of millions of living beings tormented by misery and pain hear of Guanshiyin Bodhisattva,

一 心 稱 名, 觀 世 音 菩 薩 即 時 觀 其 音 聲, 皆 得 解 脫。
Nhất tâm xưng danh,Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời quán kỳ âm thanh,giai đắc giải thoát。
And with all their hearts invoke his name, Guanshiyin Bodhisattva will immediately respond to their prayers and set them free.

 


若 有 持 是 觀 世 音 菩 薩 名 者, 設 入 大 火, 火 不 能 燒,
Nhược hữu trì thị Quán Thế Âm Bồ Tát danh giả,thiết nhập đại hỏa,hỏa bất năng thiêu,
If those who hold the name of Guanshiyin Bodhisattva should fall into a great fire, the fire will not burn them,

由 是 菩 薩 威 神 力 故。
Do thị Bồ Tát uy thần lực cố。
Because of Guanshiyin Bodhisattva’s awesome spiritual power.

 

若 為 大 水 所 漂, 稱 其 名 號, 即 得 淺 處。
Nhược vi đại thủy sở phiêu,xưng kỳ danh hiệu,tức đắc thiển xứ。
If they are being tossed about in deep and treacherous waters and call his name, they will quickly reach the shallows.

 

若 有 百 千 萬 億 眾 生,
Nhược hữu bách thiên vạn ức chúng sanh,
If hundreds of thousand of myraids of millions of men

為 求 金 銀, 琉 璃, 硨 磲, 瑪 瑙, 珊 瑚, 琥 珀, 珍 珠 等 寶,
Vị cầu kim ngân,lưu ly,xa cừ,mã não,san hô,hổ phách,trân châu đẳng bảo,
In search of gold, silver, lapis lazuli, tridacna and carnelian, coral, amber, pearls, and other precious treasures,

入 於 大 海, 假 使 黑 風 吹 其 船 舫, 飄 墮 羅 剎 鬼 國,
Nhập ư đại hải,giả sử hắc phong xuy kỳ thuyền phưởng,phiêu đọa La sát quỷ quốc
May run afoul of violent squalls that blow their ships to the lands of raksasas.

其 中 若 有 乃 至 一 人 稱 觀 世 音 菩 薩 名 者,
Kỳ trung nhược hữu nãi chí nhất nhân xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giả,
But if one man among them calls the name of Guanshiyin Bodhisattva,

是 諸 人 等, 皆 得 解 脫 羅 剎 之 難,
Thị chư nhân đẳng,giai đắc giải thoát la sát chi nạn
Then the entire group will all be saved from the throes of the raksasas.

以 是 因 緣 名 觀 世 音。
Dĩ thị nhân duyên danh Quán Thế Âm。
For this reason he is called ‘The Enlightened One Who Listens to the Voices of the World.’

 


若 復 有 人 臨 當 被 害, 稱 觀 世 音 菩 薩 名 者,
Nhược phục hữu nhân lâm đương bị hại,xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giả,
If someone facing deadly harm recites Guanshiyin Bodhisattva’s name,

彼 所 執 刀 杖, 尋 段 段 壞, 而 得 解 脫。
Bỉ sở chấp đao trượng,tầm đoạn đoạn hoại,nhi đắc giải thoát。
The weapons of the assailants will break apart and he will get away.

 

若 三 千 大 千 國 土, 滿 中 夜 叉 羅 剎 欲 來 惱 人,
Nhược tam thiên đại thiên quốc độ,mãn trung Dạ xoa La sát dục lai não nhân,
Even if the entire three-fold, great, thousand-world system were teeming with yaksas and raksasas bent on vexing men,

聞 其 稱 觀 世 音 菩 薩 名 者,
Văn kỳ xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giả,
When the evil demons hear the name of Guanshiyin Bodhisattva called out by these men,

是 諸 惡 鬼 尚 不 能 以 惡 眼 視 之, 況 復 加 害。
Thị chư ác quỷ thượng bất năng dĩ ác nhãn thị chi,huống phục gia hại。
They will not be able to see them with their wicked eyes, much less do them in!

 


設 復 有 人, 若 有 罪, 若 無 罪, 杻 械 枷 鎖 檢 繫 其 身,
Thiết phục hữu nhân,nhược hữu tội,nhược vô tội,nữu giới già tỏa kiểm hệ kỳ thân,
If there is a person, whether innocent or guilty, who is locked in stocks or shackled by ropes and chains,

稱 觀 世 音 菩 薩 名 者, 皆 悉 斷 壞, 即 得 解 脫。
Xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giả,giai tất đoạn hoại,tức đắc giải thoát。
His fetters will snap and fall away, letting him go free as soon as he invokes Guanshiyin Bodhisattva’s name.

 

若 三 千 大 千 國 土, 滿 中 怨 賊
Nhược tam thiên đại thiên quốc độ,mãn trung oán tặc
Suppose vicious thieves in legions that could fill a three-fold, great, thousand-world system

有 一 商 主, 將 諸 商 人, 齎 持 重 寶, 經 過 險 路,
Hữu nhất thương chủ,tương chư thương nhân,tê trì trọng bảo,kinh quá hiểm lộ,
Infest a perilous road along which a merchant chief guides a traders’ caravan laden with precious jewels.

其 中 一 人, 作 是 唱 言, 諸 善 男 子, 勿 得 恐 怖,
Kỳ trung nhất nhân,tác thị xướng ngôn,chư thiện nam tử,vật đắc khủng bố,
If one man among them proclaims: ‘Good Men, do not be afraid!

汝 等 應 當 一 心 稱 觀 世 音 菩 薩 名 號, 是 菩 薩 能 以 無 畏 施 於 眾 生,
Nhữ đẳng ưng đương nhất tâm xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu,thị Bồ Tát năng dĩ vô úy thí ư chúng sanh,
With all your hearts invoke the name of Guanshiyin Bodhisattva, the Enlightened One Who Gives Courage to All Beings!

汝 等 若 稱 名 者, 於 此 怨 賊 當 得 解 脫,
Nhữ đẳng nhược xưng danh giả,ư thử oán tặc đương đắc giải thoát,
If we beseech this Bodhisattva, we will surely escape these thieves.’

眾 商 人 聞, 俱 發 聲 言,
Chúng thương nhân văn,câu phát thanh ngôn,
Upon hearing this exhortation, if all the traders in unison cry out,

南 無 觀 世 音 菩 薩, 稱 其 名 故, 即 得 解 脫。
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát,xưng kỳ danh cố,tức đắc giải thoát。
‘Namo Guanshiyin Bodhisattva!’ By virtue of calling out Guanshiyin’s name, they will immediately go free.

 

無 盡 意, 觀 世 音 菩 薩 摩 訶 薩 威 神 之 力, 巍 巍 如 是。
Vô Tận Ý,Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát uy thần chi lực, nguy nguy như thị。
Infinite Resolve! How imposing is the awesome spiritual power of the Great Bodhisattva Who Listens to the Voices of the World!

若 有 眾 生 多 於 婬 欲, 常 念 恭 敬 觀 世 音 菩 薩, 便 得 離 欲。
Nhược hữu chúng sanh đa ư dâm dục,thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, tiện đắc ly dục。
If any living being with weightly desires can constantly revere and keep in mind Guanshiyin Bodhisattva, his passions will subside.

若 多 瞋 恚, 常 念 恭 敬 觀 世 音 菩 薩, 便 得 離 瞋。
Nhược đa sân khuể,thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, tiện đắc ly sân。
If someone with much anger can constantly revere and keep in mind Guanshiyin Bodhisattva, then his anger will subside.

若 多 愚 癡, 常 念 恭 敬 觀 世 音 菩 薩, 便 得 離 癡。
Nhược đa ngu si,thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, tiện đắc ly si。
If someone dull and foolish can constantly revere and keep in mind Guanshiyin Bodhisattva, he will leave stupidity behind.

無 盡 意, 觀 世 音 菩 薩 有 如 是 等 大 威 神 力, 多 所 饒 益,
Vô Tận Ý,Quán Thế Âm Bồ Tát hữu như thị đẳng đại uy thần lực,đa sở nhiêu ích,
Infinite Resolve! The Bodhisattva Who Listens to the Voices of the World, with his magnificent spiritual power, confers such abundant benefits as these.

是 故 眾 生 常 應 心 念。
Thị cố chúng sanh thường ưng tâm niệm。
And so, living beings should always keep him in their hearts and hold his name in mind.

 

若 有 女 人, 設 欲 求 男, 禮 拜 供 養 觀 世 音 菩 薩, 便 生 福 德 智 慧 之 男。
Nhược hữu nữ nhân,thiết dục cầu nam,lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, tiện sanh phước đức trí tuệ chi nam。
If women seeking sons bow to and make offerings to the Bodhisattva Guanshiyin, they will give birth to sons happy, virtuous, and wise.

 


設 欲 求 女, 便 生 端 正 有 相 之 女, 宿 植 德 本, 眾 人 愛 敬。
Thiết dục cầu nữ,tiện sanh đoan chánh hữu tướng chi nữ,túc thực đức bổn,chúng nhân ái kính。
If instead, they wish for daughters, they will bear gifted daughters with deep-rooted, wholesome characters, beloved and respected by all.

無 盡 意, 觀 世 音 菩 薩 有 如 是 力,
Vô Tận Ý,Quán Thế Âm Bồ Tát hữu như thị lực,
Infinite Resolve! Such is the power of the Bodhisattva Who Listens to the Voices of the World.

 

若 有 眾 生 恭 敬 禮 拜 觀 世 音 菩 薩, 福 不 唐 捐,
Nhược hữu chúng sanh cung kính lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát, phước bất đường quyên,
Any living being who worships and makes offerings to Guanshiyin Bodhisattva will never take a loss.

是 故 眾 生 皆 應 受 持 觀 世 音 菩 薩 名 號。
Thị cố chúng sanh giai ưng thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu。
Therefore, every living being should hold Guanshiyin Bodhisattva’s name in mind.

無 盡 意, 若 有 人 受 持 六 十 二 億 恆 河 沙 菩 薩 名 字,
Vô Tận Ý,nhược hữu nhân thọ trì lục thập nhị ức Hằng Hà sa Bồ Tát danh tự,
Infinite Resolve! Suppose someone held the names of Bodhisattvas to the number of grains of sand in sixty-two million Ganges Rivers,

復 盡 形 供 養 飲 食, 衣 服, 臥 具, 醫 藥,
Phục tận hình cúng dường ẩm thực,y phục,ngọa cụ,y dược,
And for this person’s entire life, made offerings to them all of food and drink, clothes, bedding, and medicine.

於 汝 意 云 何, 是 善 男 子, 善 女 人, 功 德 多 否,
Ư nhữ ý vân hà,thị thiện nam tử,thiện nữ nhân,công đức đa phủ,
What is your opinion? Would the merit and virtue accrued by that good man or woman be abundant?”

無 盡 意 言, 甚 多, 世 尊,
Vô Tận Ý ngôn,thậm đa,Thế Tôn,
Infinite Resolve replied, “Extremely abundant, World Honored One, very great indeed!”

佛 言, 若 復 有 人 受 持 觀 世 音 菩 薩 名 號, 乃 至 一 時 禮 拜 供 養,
Phật ngôn,nhược phục hữu nhân thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu,nãi chí nhất thời lễ bái cúng dường,
The Buddha said, “Yet if someone else held the name of Guanshiyin Bodhisattva, bowed and made an offering but one time,

是 二 人 福 正 等 無 異, 於 百 千 萬 億 劫 不 可 窮 盡。
Thị nhị nhân phước chánh đẳng vô dị,ư bách thiên vạn ức kiếp bất khả cùng tận。
The blessings of these two people would be identical, the same in every way, and would endure for quadrillions of aeons.

無 盡 意, 受 持 觀 世 音 菩 薩 名 號 得 如 是 無 量 無 邊 福 德 之 利。
Vô Tận Ý,thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu đắc như thị vô lượng vô biên phước đức chi lợi。
Infinite Resolve! Holding the name of Guanshiyin Bodhisattva brings blessings and benefits as limitless and boundless as these.”

無 盡 意 菩 薩 白 佛 言, 世 尊, 觀 世 音 菩 薩 云 何 遊 此 娑 婆 世 界,
Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật ngôn,Thế Tôn,Quán Thế Âm Bồ Tát vân hà du thử Ta Bà thế giới,
Again, the Bodhisattva Infinite Resolve asked the Buddha, “World Honored One, how does Guanshiyin Bodhisattva wander in this Saha World?

云 何 而 為 眾 生 說 法, 方 便 之 力, 其 事 云 何,
Vân hà nhi vị chúng sanh thuyết Pháp,phương tiện chi lực,kỳ sự vân hà,
How does he speak Dharma for living beings, and what manner of resourcefulness does he command?”

 

佛 告 無 盡 意 菩 薩,
Phật cáo Vô Tận Ý Bồ Tát,
The Buddha answered Bodhisattva Infinite Resolve,

善 男 子, 若 有 國 土 眾 生, 應 以 佛 身 得 度 者,
Thiện nam tử,nhược hữu quốc độ chúng sanh,ưng dĩ Phật thân đắc độ giả,
“If there is a living being in some country who can be liberated by a Buddha,

觀 世 音 菩 薩 即 現 佛 身 而 為 說 法。
Quán Thế Âm Bồ Tát tức hiện Phật thân nhi vị thuyết Pháp。
Guanshiyin Bodhisattva appears as a Buddha and teaches him the Dharma.

 

Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
Thống Kê Truy Cập
Flag Counter

thongke940326
Tổng số lần truy cập : 940326
Số lần truy cập hôm nay : 99
Số lần truy cập hôm qua : 0
Số lần truy cập tháng này : 99
Số lần truy cập năm nay : 52731
Số trang xem hôm nay : 249
Tổng số trang được xem : 13777501
Người đang online : 2
thiết kế website tại buôn ma thuột
Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Vô Lượng Công Đức. Có tích hợp giao diện cho mobile