Ngày đăng: 00:38:10 29-02-2016-- Lượt xem: 13730.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

Chiêm Tinh Năm Bính thân 2016

Chiêm Tinh Năm Bính thân 2016 Quý vị nào có duyên cầm được bản chiêm tinh này, trong mùa xuân Bính thân, xin quý vị hãy mỉm cười với vận mạng của mình, qua các thiên can, địa chi và ngũ hành trong sự biến dịch vô cùng, vô tận giữa vũ trụ và con người; giữa con người và vũ trụ.
Nên, thấy vận may, ta không vội vã vui mừng quá chén, vì vui mừng quá chén, thì vận may sẽ mất và sầu sẽ đến. Thấy vận rủi, ta cũng không vội vã buồn lo, vì buồn lo thì mạch sống cạn dần, khiến từ rủi lại sinh ra rủi.
Rủi hay may đều khởi sinh từ nơi những hạt giống thiện hay ác, mà ta đã từng làm và chúng đã từng hàm chứa nơi tâm ta, rồi duyên vào ngoại cảnh, tương ứng với năm tháng bốn mùa mà biểu hiện trong đời sống của ta.
Biết vậy, nên khi đối diện với may hay rủi, ta đều mỉm cười và nhiếp tâm vào câu niệm Phật A Di Đà, để tâm ta không điên đảo, ý ta không vọng tưởng quàng xiên. Niệm A Di Đà Phật, giúp ta có định tâm và tâm ấy của ta, cho ta sống lâu vô lượng và hạnh phúc vô cùng.
Tâm ta đã chánh, thì rủi hóa may và đã may thì càng được thêm may vậy. Ấy là người biết vận dụng phương tiện, để thể nhập cứu cánh; biết vận dụng pháp hữu-vi, để hội chứng pháp vô-vi. Ví như, học trò đã ồn, mà Thầy giáo cô giáo, còn gõ thêm tiếng gõ bảng nữa vậy. Nhờ tiếng gõ bảng của Thầy cô, mà dẹp được tiếng ồn của học trò trong lớp, khi học trò trong lớp hết ồn, thì tiếng gõ bảng của Thầy cô tự nó cũng tan vào khoảng lặng, vô vi.
Thật tuyệt vời, trí và hạnh của người xưa đối với sự nghiệp hoằng pháp và giáo dục con người, để làm đẹp cuộc đời, tạo thành mùa xuân cho nhân thế!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thích Thái Hòa
-----------------------------------

* -Thăm gia đình anh chị Tý:
1-    Giáp tý (Hải trung kim = vàng ở trong biển): Tốt: Tháng 10 = bạn bè, xã hội, tiền bạc, danh vọng; tháng 3, bản thân; tháng 7, gia đình; tháng 5, 6, mệnh yên, con cháu vui vẻ, có quý nhân phò trợ;  Cẩn thận: Tháng 1, 2, về mệnh; tháng 9, về bạn, xã hội, tiền bạc, gia đạo; tháng 7, 8, đừng để người khác xen vào việc mình mà hư việc; tháng 1, 2, đừng xen vào việc người, hư việc mình (phòng ngủ luôn luôn có một chậu nước).

2- Bính tý (Giáng hạ thủy = sương):  Tốt: Tháng 2, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 3, gia đình, bản thân; tháng 3, 4, 5, 6 mệnh vững có quý nhân phò trợ - Cẩn thận: tháng 3, bạn bè, xã hội, tiền bạc, gia đình; tháng 11, về thân thể; tháng 7, 8,  về mệnh, đừng xen vào việc người hư mệnh của mình; tháng 11, 12, về mệnh, đừng để người khác xen vào việc mình mà hư việc của mình (trong phòng ngủ luôn có ngọn đèn ngày cũng như đêm). 

3- Mậu tý (Thích lịch hỏa = lửa sấm sét): Tốt: Tháng 4, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 3, 7 về gia đình và bản thân; tháng 1, 2 mệnh vững; có quý nhân phò trợ. - Cẩn thận:  tháng 5, 11 về gia đạo; tháng 3, về bạn, xã hội, tiền bạc; tháng 5, 6, về mệnh đừng xen vào việc người hư việc mình; tháng 3, 4, về mạng đừng để người xen vào việc mình hư việc mình. (để kim loại trong phòng ngủ).

4 – Canh tý (Bích thượng thổ = đất trên vách): Tốt: Tháng 6, về bạn bè, tài lộc, mệnh và gia đình; tháng 3, 7 gia đạo yên;  tháng 7, 8, về mệnh vững có quý nhân phò hộ. - Cẩn thận: Tháng 5, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 5, gia đình; tháng 11, bản thân; tháng 3, 4, về mệnh, đừng xen vào việc người hư việc mình (trong phòng ngủ để một ngọn đèn); tháng 1, 2, về mệnh, đừng để người xen vào việc mình mà hư việc mình (phòng ngủ luôn luôn để một chậu nước trong).

5- Nhâm tý (Tang đố mộc): Tốt: Tháng 3, 7, về gia đình, bản thân; 8, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 3, 4, về mệnh vững. có quý nhân phò hộ; Cẩn thận: Tháng 9, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 5, về gia đình; tháng 11, về bản thân; tháng 11, 12 về mệnh, đừng xen vào việc người hư việc mình (phòng ngủ luôn luôn để cây đèn ngủ); tháng 5, 6, về mệnh đừng để người xen vào việc mình hư việc mình (phòng ngủ để một chậu đất).

* Thăm gia đình anh chị Sửu:
1- Ất sửu (Hải trung kim): Tốt: Tháng 1, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 4, 8, bản thân, gia đình; tháng 3, 4 về mệnh vững, có quý nhân phò hộ; Cẩn thận: Tháng 10 về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 6 gia đình; tháng 12 bản thân; tháng 1, 2 về mệnh, đừng xen vào việc người hư việc mình (phòng ngủ có chậu nước); tháng 7, 8 về mệnh, đừng để người xen vào việc mình hư việc mình. (Phòng ngủ để một chậu cây).

2- Đinh sửu (Giáng hạ thủy): Tốt: Tháng 3, về bạn, xã hội, tiền bạc; tháng 4, 8 gia, thân; tháng 5, 6,  về mệnh vững, có quý nhân phò hộ; - Cẩn thận: Tháng 2, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 6, gia đình; tháng 12 bản thân; tháng 3, 4, về mệnh, đừng xen vào việc người hư việc mình (để một khúc gỗ ở phòng ngủ); tháng 11, 12, về mệnh, đừng để người xen vào việc mình hư việc mình (trong phòng ngủ nên để ngọn đèn ngủ).

3- Kỷ sửu (Thích lịch hỏa = lửa sấm sét): Tốt: Tháng 5, về tiền, xã hội, bạn bè; tháng 4 gia đình; tháng 8, bản thân; tháng 1, 2, về mệnh vững có quý nhân phò trợ. Cẩn thận: Tháng 4, về tiền bạc, bạn bè, xã hội; tháng 6 gia; tháng 12, bản thân; tháng 5, 6, về mệnh, đừng xen vào việc người hư việc mình; (để một chậu đất trong phòng ngủ); tháng 3, 4, về mệnh, đừng để người xen vào việc mình mà hư việc mình. (để đồng hồ kim loại trong phòng ngủ).

4- Tân sửu (Bích thượng thổ): Tốt: Tháng 7, tiền bạc, bạn bè, xã hội; tháng 4, 8 gia đình, bản thân; tháng 7, 8, về mệnh vững có quý nhân phò hộ. Cẩn thận: Tháng 6, về tiền bạn, xã hội. tháng 6 về gia đình; tháng 12 bản thân; tháng 3, 4, về mệnh, đừng xen vào việc người, hư việc mình (đặt một đồng hồ kim loại trong phòng ngủ); tháng 1, 2 về mệnh, đừng để người khác xen vào việc mình mà hư việc mình. (đặt chậu nước trong phòng ngủ).

5- Quý sửu (Tang đố mộc): Tốt: Tháng 9, về bạn bè, xã hội; bổng lộc tự nhiên; tháng 4, 8, gia đình, bản thân; tháng 3, 4, về mệnh vững có quý nhân phò trợ. Cẩn thận: Tháng 8, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 6 về gia đình; tháng 12, bản thân; tháng 11, 12, về mệnh, đừng xen vào việc người mà hư việc mình (để cây đèn ở phòng ngủ); tháng 5, 6, về mệnh, đừng để người xen vào việc mình mà hư việc mình (đặt chậu đất trong phòng ngủ). 

*- Thăm gia đình anh chị Dần:
1-    Bính dần (Lư trung hỏa): Tốt:  Tháng 2, về bạn bè, xã hội, bỗng lộc tự nhiên; tháng 5, 9 về gia đình, bản thân; tháng 1, 2, về mệnh có quý nhân phò trợ.  Cẩn thận: Tháng 7, về gia đình; tháng 1, về bản thân; tháng 3, về tiền bạc, xã hội, bạn bè; tháng 5, 6, về mạng, đừng xen vào việc người, hư việc mình (sử dụng chậu đất để trong phòng ngủ); tháng 3, 4, về mệnh đừng để người xen vào việc mình mà hư việc mình (dùng  kim loại để chuyển).

2-    Mậu dần (Thạch đầu thổ): Tốt: Tháng 4, về bạn bè, xã hội, bỗng lộc; tháng 5, 9 gia thân; 7, 8, 11, 12, về mệnh vững; có quý nhân giúp đỡ. Cẩn thận: Tháng 4, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 1, 7, bản thân, gia đình; tháng 3, 4, về mệnh, đừng xen vào việc người hư việc mình (trong phòng ngủ treo một đồng hồ kim loại); tháng 1, 2, về mệnh, đừng để người xen vào việc mình mà hư việc mình (dùng chậu nước để trong phòng).

3-    Canh dần (Tòng bá mộc): Tốt: Tháng 5, 9 về gia đình, bản thân; tháng 6 về bạn bè, xã hội, bổng lộc; tháng 7, 8 về mệnh vững có quý nhân hộ trì. Cẩn thận: Tháng 5, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 1, 7, về gia đình, bản thân; tháng 11, 12, về mệnh, đừng xen vào việc người mà hại việc mình (dùng đèn để trong phòng ngủ mà chuyển); tháng 5, 6, về mệnh, đừng để người xen vào việc mình mà hại việc mình (dùng nắm đất để trong phòng ngủ để chuyển).

4-    Nhâm dần (Kim bạch kim = vàng trắng): Tốt: Tháng 8, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 5, 9 về gia đình; tháng 11, 12, về mệnh vững có quý nhân phò hộ. Cẩn thận: Tháng 7, về bạn bè, xã hội, tiền tài; tháng 1, về thân; tháng 7, về gia đình; tháng 1, 2, về mệnh, đừng xen vào việc người hư việc mình (dùng chậu nước đặt trong phòng ngủ để chuyển); tháng 7, 8, về mệnh, đừng để người xen vào việc mình mà hư việc mình (dùng một khúc gỗ đặt trong phòng ngủ để chuyển).

5-    Giáp dần (Đại khê thủy): Tốt: Tháng 10, bạn bè, xã hội, bổng lộc; tháng 5, 9 gia, thân; tháng 5, 6, mệnh vững; có quý nhân hộ trì. Cẩn thận: Tháng 9, bạn bè, xã hội, bổng lộc; tháng 1, bản thân; tháng 7, gia đình; tháng 7, 8, mệnh, đừng xen vào việc người hư việc mình; (Đặt một khúc gỗ trong phòng ngủ để chuyển); tháng 1, 2, mệnh, đừng để người xen vào việc mình mà hư việc mình (Đặt trong phòng ngủ một ngọn đèn để chuyển).

*- Thăm gia đình anh chị Mão: 
1-    Đinh mão (Lư trung hỏa): Tốt:  Tháng 3, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 6, 10, về gia đình; bản thân; tháng 1, 2, về mệnh vững có quý nhân giúp đỡ. Cẩn thận: Tháng 2, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 2 về bản thân; tháng 8, về gia đình; 5, 6, về mệnh, đừng xen vào việc người, hư việc mình (dùng chậu đất để trong phòng để chuyển); tháng 3, 4, về mệnh, đừng để người xen vào việc mình làm hư việc mình (đeo đồng hồ kim loại để chuyển).

2-    Kỷ mão (Thành đầu thổ): Tốt: Tháng 5, về bạn bè, xã hội, bổng lộc; tháng 6, 10 về gia đình, bản thân; tháng 7, 8, về mệnh vững; có quý nhân phò trợ.  Cẩn thận: Tháng 2, 8, bản thân; tháng 4, bạn bè, xã hội, tiền tài; tháng 3, 4, về mệnh, đừng xen vào việc người hư việc mình (treo đồng hồ kim loại trong phòng ngủ để chuyển); tháng 1, 2, về mệnh; đừng để người xen vào việc mình mà hư việc mình (dùng chậu nước đặt trong phòng ngủ để chuyển). 

3-    Tân mão (Tòng bá mộc): Tốt: Tháng 7, về bạn bè, xã hội, bổng lộc; Tháng 6, 10 về gia đình, bản thân ; tháng 3, 4, về mệnh vững;  có quý nhân hỗ trợ. Cẩn thận: Tháng 2, về bản thân; tháng 6, bạn bè, tiền bạc, xã hội; tháng 8 về gia đình; tháng 11, 12, về mệnh, đừng xen vào việc người mà hư việc mình (dùng ngọn đèn ngủ thắp sáng trong phòng để chuyển); tháng 5, 6 về mệnh, đừng để người khác xen vào việc mình mà hư việc mình (dùng chậu đất để trong phòng ngủ để chuyển).

4-    Quý mão (Kim bạch kim): Tốt: Tháng 9, về bạn bè, xã hội, bổng lộc; tháng 6, 10 gia đình, bản thân; tháng 11, 12, mệnh vững; có quý nhân phò trợ. Cẩn thận: Tháng 2, bản thân; tháng 8, về bạn bè, tiền bạ, xã hội; tháng 8, gia đình; tháng 1, 2, về mệnh, đừng xen vào việc người mà hư việc mình (dùng chậu nước để trong phòng ngủ mà chuyển); tháng 7, 8, về mệnh, đừng để người xen vào việc mình mà hư việc mình (dùng khúc gỗ để trong phòng ngủ mà chuyển).

5-    Ất mão (Đại khê thủy): Tốt: Tháng 1, về  bạn bè, xã hội, bổng lộc; tháng 6, 10, bản thân, gia đình; tháng 5, 6, mệnh vững có quý nhân phò hộ. Cẩn thận: Tháng 10, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 2, bản thân; 8 gia đình; tháng 7, 8, về mệnh, đừng xen vào việc người, hư việc mình (đặt khúc gỗ trong phòng ngủ để chuyển); tháng 11, 12, về mệnh, đừng để người xen vào việc mình mà hư việc mình (dùng ngọn đèn đặt trong phòng để chuyển).

* Thăm gia đình anh chị Thìn:
1-    Mậu thìn (Đại lâm mộc): Tốt: Tháng 4, về bạn bè, xã hội, bổng lộc; tháng 7, 11, gia đình, bản thân; tháng 3, 4, mệnh vững; có quý nhân phò hộ. Cẩn thận: Tháng 3, bạn bè, xã hội, tiền; tháng 3, 9, gia đình, bản thân; tháng 11, 12, mệnh, đừng xen vào việc người, hư việc mình (thắp ngọn đèn ngủ thắp để chuyển); tháng 5, 6, về mệnh, đừng để người xen vào việc mình mà hư việc mình (dùng chai nước trong để trong phòng ngủ chuyển).

2-    Canh thìn (Bạch lạp kim): Tốt: Tháng 6, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 7, 11 gia đình, bản thân; tháng 11, 12, về mệnh vững; có quý nhân phò trợ. Cẩn thận: Tháng 5, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 3, về bản thân; tháng 9 về gia đình; tháng 1, 2, về mệnh, đừng xen vào việc người, hư việc mình (dùng chai nước lọc để trong phòng ngủ để chuyển); tháng 7, 8, về mệnh, đừng để người khác xen vào việc mình, hư việc mình (dùng khúc cây để trong phòng ngủ để chuyển).

3-    Nhâm thìn (Trường lưu thủy): Tốt: Tháng 8 về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 7 bản thân; tháng 11 gia đình; tháng 5, 6, mệnh vững có quý nhân phò hộ. Cẩn thận: Tháng 3, bản thân; tháng 9, gia đình; tháng 7, 8,  mệnh, đừng xen vào việc người hư việc mình (dùng khúc gỗ đặt phòng ngủ để chuyển); tháng 11, 12, về mệnh, đừng để người khác xen vào việc mình, hư việc mình (dùng ngọn đèn đặt trong phòng ngủ để chuyển).

4-    Giáp thìn (Phúc đăng hỏa): Tốt: Tháng 10, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 7, 11 về gia đình, bản thân; tháng 11, 12, mệnh vững có quý nhân phò hộ. Cẩn thận: Tháng 9, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 3, về bản thân; tháng 9, về gia đình; tháng 5, 6, về mệnh đừng xen vào việc người mà hại việc mình (dùng chậu đất đặt trong phòng ngủ để chuyển); tháng 3, 4, về mệnh đừng để người khác xen vào việc mình mà hại mình (dùng đồng hồ kim loại treo trên phòng ngủ để chuyển).

5-    Bính thìn (Sa trung thổ): Tốt: Tháng 2, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 7, 11 gia đình, bản thân; tháng 7, 8, về mệnh, có quý nhân phò hộ. Cẩn thận: Tháng 3 về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 3 về bản thân; tháng 9 về gia đình; tháng 3, 4, về mệnh, đừng xen vào việc người mà hư việc mình (đeo đồng hồ kim loại để chuyển); tháng 1, 2, về mệnh, đừng để người xen vào việc mình mà hư việc mình (dùng chậu nước trong để phòng ngủ để chuyển).

* Thăm gia đình anh chị Tỵ:
1-    Kỷ tỵ (Đại lâm mộc): Tốt: Tháng 5, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 8 bản thân; tháng 12 về gia đình có quý nhân giúp; tháng 3, 4, về mệnh có quý nhân phò trợ. Cẩn thận: Tháng 4, bạn bè, xã hội, tiền bạc; bản thân; tháng 10 về gia đình; tháng 11, 12, về mệnh, đừng xen vào việc người, hư việc mình (dùng ngọn đèn ngủ trong phòng để chuyển); tháng 5, 6, về  mệnh đừng để người xen vào việc mình mà hư việc mình (dùng chậu đất để trong phòng ngủ để chuyển).

2-    Tân tỵ (bạch lạp kim = chân đèn vàng): Tốt: Tháng 7, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 8, 12 về gia đình, 11, 12, mệnh tốt có quý nhân hộ. Cẩn thận: Tháng 6, về bạn bè, gia đình, xã hội, tiền bạc; tháng 4, bản thân; tháng 10 gia đình; tháng 1, 2, về mệnh, đừng xen vào việc người mà hư việc mình (Dùng chậu nước để trong phong ngủ để chuyển). Tháng 7, 8, về mệnh đừng để người xen vào việc mình mà hư việc mình (Dùng chậu đất đặt trong phòng ngủ để chuyển).

3-    Quý tỵ (Trường lưu thủy): Tốt: Tháng 9, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 8, 12 , bản thân, gia đình; tháng 5, 6, mệnh vững; Cẩn thận: Tháng 8, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 4, về bản thân; tháng 10, gia đình; tháng 7, 8, về mệnh, đừng xen vào việc người mà hư việc mình (dùng khúc gỗ đặt trong phòng ngủ để chuyển); tháng 11, 12, về mệnh đừng để người xen vào việc mình mà hư việc mình (dùng ngọn đèn để trong ngủ mà chuyển).

4-    Ất tỵ (Phúc đăng hỏa = lửa đèn nhỏ): Tốt: Tháng 1, 11, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 8, 12, về bản thân, gia đình; tháng 1, 2, mệnh vững có quý nhân hộ trì. Cẩn thận: Tháng 4, về bản thân; tháng 10, về gia đình; tháng 3, 4 về mệnh đừng để người xen vào việc mình mà hư việc mình (dùng đồng hồ kim loại treo trong phòng ngủ mà chuyển); tháng 5, 6, về mệnh đừng xen vào người mà hư việc mình (dùng chậu đất đặt trong nhà để chuyển).

5-    Đinh tỵ (Sa trung thổ): Tốt: Tháng 3, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 8, bản thân, tháng 12, gia đình; tháng 7, 8, mệnh vững, có quý nhân trợ. Cẩn thận: Tháng 4, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 4, bản thân; tháng 10 gia đình; tháng 3, 4, về mệnh, đừng xen vào việc người mà hư việc mình (treo đồng hồ kim loại trong phòng ngủ để chuyển); tháng 3, 4, về mệnh, cẩn thận đừng xen vào việc người mà hư việc minh (Đặt chậu nước trong phòng ngủ để chuyển).

* Thăm gia đình anh chị Ngọ: 
1-    Canh ngọ (Lộ bàng thổ = đất đường đi): Tốt: Tháng 6, về bạn bè, tiền bạc xã hội. Tháng 1, 9, bản thân, gia đình; tháng 7, 8, về mệnh quý nhân phò trợ. Cẩn thận: Tháng 5, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 5, bản thân; tháng 11, gia đình; tháng 3, 4, về mệnh đừng xen vào việc người, mang họa (đeo vòng kim loại nơi tay để chuyển); tháng 1, 2, về mệnh đừng để người khác xen vào việc mình mà mang họa (Đặt chậu nước ở trong phòng ngủ để chuyển).

2-    Nhâm ngọ (Dương liễu mộc): Tốt: Tháng 8, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 1, 9 bản thân, gia đình; tháng 3, 4, về mệnh vững, có quý nhân hộ trợ. Cẩn thận: Tháng 7, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 5, 11, bản thân, gia đình; tháng 11, 12, mệnh, đừng xen vào việc người mà hại việc mình (Thắp đèn ở trong phòng ngủ để chuyển); tháng 5, 6, về mệnh, đừng để người khác xen vào việc mình mà hư việc (dùng chậu đất đặt trong phòng ngủ để chuyển).

3-    Giáp ngọ (Sa trung kim): Tốt: Tháng 10, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 1, 9, bản thân, gia đình; tháng 11, 12, mệnh vững; có quý nhân hộ trợ. Cẩn thận: Tháng 11, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 5, 11, bản thân, gia đình; tháng 1, 2, về mệnh đừng xen vào việc người mà mang họa (dùng chậu nước để trong phòng mà chuyển); tháng 7, 8, về mệnh, đừng để người xen vào việc mình mà hư việc, mang họa (dùng khúc gỗ đặt ở trong phòng ngủ để chuyển).

4-    Bính ngọ (Thiên hà thủy): Tốt: Tháng 2, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 1, 9, gia đình, bản thân; tháng 5, 6, mệnh vững, có quý nhân hộ trợ. Cẩn thận: Tháng 3, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 5, về bản thân; tháng 11 gia đình; tháng 7, 8, về mệnh đừng xen vào việc người khác, mang họa (dùng hai thanh gỗ để trong phòng ngủ để chuyển); tháng 11, 12, về mệnh, đừng để người khác xen vào việc mình, hư việc (dùng ngọn đèn ngủ treo trong phòng chuyển).

5-    Mậu ngọ (Thiên thượng hỏa): Tốt: Tháng 4, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 1, 9, gia đình, bản thân; tháng 1, 2, mệnh vững; có quý nhân phò trợ. Cẩn thận: Tháng 3, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 5, bản thân; 11, gia đình; tháng 5, 6, về mệnh, đừng xen vào việc người, tổn mệnh mình (dùng chậu đất để trong nhà mà chuyển); tháng 3, 4, về mệnh đừng để người khác xen vào việc nhà mình, tổn mệnh, hại nhà (dùng vòng kim loại đeo nơi tay để chuyển). 

*-Thăm gia đình anh chị Mùi:
1-    Tân mùi (Lộ bàng thổ): Tốt: Tháng 7, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 2, bản thân; tháng 10, gia đình; tháng 7, 8, mệnh vững, có quý nhân hộ trợ. Cẩn thận: tháng 6, về bạn bè, xã hội, tiền bạc, bản thân; tháng 12, về gia đình; tháng 3, 4, mệnh, đừng xen vào việc người làm tổn mệnh mình (Đeo vòng kim loại ở tay để chuyển); tháng 1, 2, về mệnh đừng để người khác xen việc mình làm tổn hại mệnh, hư việc (dùng bình nước trong đặt ở phòng ngủ mà chuyển).

2-    Quý mùi (Dương liễu mộc): Tốt: Tháng 9, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 2, bản thân; tháng 10, về gia đình; tháng 3, 4, mệnh, có quý nhân phò trợ. Cẩn thận: Tháng 8, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 6, bản thân; tháng 12, về gia đình; tháng 11, 12, về mệnh đừng xen vào việc người mà hư mệnh của mình (thắp ngọn đèn ngủ ở trong phòng để chuyển); tháng 5, 6, đừng để người xen vào việc mình mà hư việc mình (dùng chậu đất đặt trong phòng ngủ để chuyển).

3-    Ất mùi (Sa trung kim): Tốt: Tháng 1, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 2 bản thân; tháng 10, gia đình; tháng 11, 12, mệnh vững; có quý nhân phò trợ. Cẩn thận: Tháng 10, về bạn, xã hội, tiền bạc; tháng 6 về bản thân; tháng 12, về gia đình; tháng 1, 2, đừng xen vào việc người mà mang họa (Đặt chậu nước trong ở trong phòng ngủ để chuyển); tháng 7, 8, đừng để người xen vào việc mình mà hại mệnh, hại danh dự (Đặt khúc gỗ ở trong phòng ngủ để chuyển).

4-    Đinh mùi (Thiên hà thủy): Tốt: Tháng 3, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 2, về bản thân, 10 gia đình; tháng 5, 6, mệnh vững; có quý nhân phò trợ. Cẩn thận: Tháng 2, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 6, bản thân; tháng 12 gia đình; tháng 7, 8, về mệnh đừng xen vào việc người mà tổn mệnh mình (đặt khúc gỗ trong phòng ngủ để chuyển); tháng 11, 12, về mệnh đừng để người xen vào việc mình hại mệnh mình (thắp đèn trong phòng ngủ để chuyển).

5-    Kỷ mùi (Thiên thượng hỏa): Tốt: Tháng 5, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 2, bản thân tháng 10, gia đình; tháng 1, 2, mệnh vững có quý nhân phò hộ. Cẩn thận: Tháng 4, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 6, về bản thân; tháng 12, về gia đình; tháng 5, 6, về mệnh đừng xen vào việc người làm tổn hại mệnh mình  (Đặt chậu đất trong phòng ngủ để chuyển); tháng 3, 4, đừng để người xen vào việc mình làm hư mệnh mình (Dùng vòng kim loại đeo tay để chuyển).

*- Thăm gia đình anh chị Thân:
1-    Nhâm thân (Kiếm phong kim): Tốt: Tháng 8, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 3, bản thân; tháng 11, gia đình; tháng 11, 12, mệnh vững; có quý nhân phò trợ. Cẩn thận: Tháng 7, về bạn bè, xã hội, tiền bạc, bản thân; tháng 1, về gia đình; tháng 1, 2, về mệnh đừng xen vào việc người mà tự hại mình (Đặt chậu nước ở trong phòng ngủ để chuyển); tháng 7, 8, mệnh, đừng để người khác xen vào việc của mình mà hư việc (đặt khúc gỗ trong phòng ngủ để chuyển).

2-    Giáp thân (Tuyền trung thủy): Tốt: Tháng 10, về bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 3, về gia đình; tháng 11, về bản thân; tháng 5, 6, mệnh vững; có quý nhân phò trợ. Cẩn thận: Tháng 9, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 7, bản thân; tháng 1, gia đình; tháng 7, 8, mệnh, đừng xen vào việc người khác mà tổn mệnh của mình (đặt thanh gỗ trong phòng ngủ để chuyển); tháng 11, 12, đừng để người xen vào việc mình mà hư việc (bật ngọn đèn ở phòng ngủ để chuyển).

3-    Bính thân (Sơn hạ hỏa): Tốt: Tháng 3,  bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 3, 11 bản thân, gia đình; tháng 1, 2, mệnh vững; có quý nhân phò trợ. Cẩn thận: Tháng 3, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 1, gia đình; tháng 7, bản thân; tháng 5, 6, đừng xen vào việc người, hư mệnh mình (đặt chậu đất trong phòng ngủ để chuyển); tháng 3, 4, đừng để người khác xen vào việc mình mà hư việc (đeo đồng hồ kim loại để chuyển).

4-    Mậu thân (Đại trạch thổ): Tốt: Tháng 4, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 3 bản thân, tháng 11, gia đình; tháng 7, 8, mệnh có quý nhân phò trợ. Cẩn thận: Tháng 3, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 1, gia; đình; tháng 7, bản thân; tháng 3, 4, đừng xen vào việc người tổn mệnh mình (đặt đồng hồ kim loại trong phòng để chuyển); mệnh, tháng 1, 2, đừng để người khác xen vào việc mình mà hư việc (đặt chậu nước trong phòng để chuyển).

5-    Canh Thân (Thạch lựu mộc): Tốt: Tháng 6, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 3, bản thân; tháng 11, gia đình; tháng 3, 4, mệnh vững có quý nhân phò trợ. Cẩn thận: Tháng 5, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 1, gia đình, tháng 7, bản thân; tháng 11, 12, mệnh đừng xen vào việc người làm tổn mệnh mình (bật ngọn đèn trong phòng ngủ để chuyển); tháng 5, 6, đừng để người khác xen vào việc mình mà hư việc (đặt chậu đất trong phòng ngủ để chuyển).

*- Thăm gia đình anh chị Dậu: 
1-    Quý dậu (Kiếm phong kim):  Tốt: Tháng 9, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 4, 12, bản thân, gia đình; tháng 11, 12, mệnh vững có quý nhân phò hộ. Cẩn thận: Tháng 8, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 2, gia; tháng 8, bản thân; tháng 1, 2, đừng xen vào việc người mà hại việc mệnh mình (đặt chậu nước trong phòng ngủ để chuyển); tháng 7, 8, đừng để người xen vào việc mình mà hư việc (đặt khúc gỗ trong phòng ngủ để chuyển).

2-    Ất dậu (Tuyền trung thủy): Tốt: Tháng 1, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 4, 12, bản thân, gia đình; tháng 5, 6, có quý nhân phò hộ. Cẩn thận: Tháng 10, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 2, 12, gia đình; tháng 8, bản thân; tháng 7, 8, đừng xen vào việc người mà hư mệnh của mình (đặt khúc gỗ trong phòng ngủ để chuyển); tháng 11, 12, đừng để người xen vào việc mình mà hư việc mình (Bật ngọn đèn ngủ trong phòng để chuyển).

3-    Đinh dậu (Sơn hạ hỏa): Tốt: Tháng 3, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 4, 12, thân, gia; tháng 1, 2, mệnh vững có quý nhân phò trợ. Cẩn thận: Tháng 2, bản thân; tháng 6, bạn bè, xã hội, tiền bạc, gia đình; tháng 5, 6 đừng xen vào việc người hư việc mình (dùng chậu đất đặt trong phòng ngủ để chuyển); tháng 3, 4, đừng để người khác xen vào việc mình mà hư việc (đeo đồng hồ kim loại nơi tay để chuyển).

4-    Kỷ dậu (Đại trạch thổ): Tốt: Tháng 5, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 4, 12, bản thân, gia đình; tháng 11, 12 có quý nhân phò trợ. Cẩn thận: Tháng 4, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 2, gia đình; tháng 8, bản thân; tháng 3, 4, đừng xen vào việc người mà hư việc mình (dùng đồng hồ kim loại đeo tay để chuyển); tháng 1, 2, đừng để người xen vào việc mình mà hư việc mình (Đặt chậu nước trong phòng ngủ để chuyển).

5-    Tân dậu (Thạch lựu mộc): Tốt: Tháng 7, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 4, 12, bản thân, gia đình; tháng 3, 4, mệnh vững; có quý nhân phò trợ. Cẩn thận: Tháng 6, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 2, gia đình; tháng 8, bản thân; tháng 11, 12, đừng xen vào việc người tổn mệnh của mình (bật ngọn đèn trong phòng ngủ để chuyển); tháng 5, 6, đừng để người xen vào việc mình mà hư việc mình (dùng chậu đất đặt trong phòng ngủ để chuyển).

*- Thăm gia đình anh chị Tuất: 
1-    Nhâm tuất (Đại hải thủy): Tốt: Tháng 8, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 1, 5 bản thân, gia đình; tháng 5, 6, mệnh vững có quý nhân hỗ trợ. Cẩn thận: Tháng 7, bạn bè, xã hội; tiền bạc; tháng 3, gia đình; tháng 9, bản thân; tháng 7, 8, đừng xen việc người mà hư việc mình (đặt khúc gỗ trong phòng ngủ để chuyển); tháng 11, 12, đừng để người xen vào việc mình mà hư việc mình (bật ngọn đèn trong phòng ngủ để chuyển).

2-    Giáp tuất (Sơn đầu hỏa): Tốt: Tháng 10, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 1, 5, bản thân, gia đình; tháng 1, 2, mệnh vững; có quý nhân phò hộ; Cẩn thận: Tháng 9, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 3, gia đình; tháng 9,  bản thân; tháng 5, 6, đừng xen vào việc người mà tổn hai mạng mình (đặt chậu đất trong phòng ngủ để chuyển); tháng 3, 4, đừng để người xen vào việc mình mà hư việc mình (đeo đồng hồ kim loại ở nơi tay để chuyển).

3-    Bính tuất (Ốc thượng thổ): Tốt: Tháng 2, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 1, 5, bản thân, gia đình; tháng 7, 8, mệnh vững; có quý nhân phò trợ. Cẩn thận: Tháng 1, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 3, gia đình; tháng 9, bản thân; tháng 3, 4, đừng xen vào việc người mà tổn hại mệnh của mình (đùng vòng kim loại đeo tay để chuyển); tháng 1, 2, đừng để người khác xen vào việc mình mà hư việc mình (dùng chậu nước đặt ở phòng ngủ để chuyển).

4-    Mậu tuất (Bình địa mộc): Tốt: Tháng 4, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 1, 5 bản thân, gia đình; tháng 3, 4, mệnh vững; có quý nhân phò trợ. Cẩn thận: Tháng 3, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 3, gia đình; tháng 9, bản thân; tháng 11, 12, đừng xen vào việc người mà hại mệnh của mình (bật ngọn đèn trong phòng ngủ để chuyển); tháng 5, 6, đừng để người khác xen vào việc mình mà hư việc mình (dùng chậu nước trong đặt trong phòng ngủ để chuyển).

5-    Canh tuất (Xoa xuyến kim): Tốt: Tháng 10, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 1, 5, bản thân, gia đình; tháng 11, 12, mệnh vững có quý nhân phò trợ. Cẩn thận: Tháng 5, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 3, gia đình; tháng 9, bản thân; tháng 1, 2, đừng xen vào việc của người khác mà hư việc của mình (đặt chậu nước trong phòng ngủ để chuyển); tháng 7, 8, đừng để người khác xen vào việc của mình mà hư việc mình (đặt khúc gỗ trong phòng ngủ để chuyển).

 *- Thăm gia đình anh chị Hợi: 
1-    Tân hợi (Xoa xuyến kim): Tốt: Tháng 7, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 2, gia đình; tháng 6, bản thân; tháng 11, 12, mệnh vững có quý nhân phò trợ. Cẩn thận: Tháng 6, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 4, gia đình; tháng 10, bản thân; tháng 1, 2, đừng xen vào việc người hư việc mình (Đặt chậu nước phòng ngủ để chuyển); tháng 7, 8, đừng để người khác xen vào việc mình mà hư việc (Đặt chậu đất trong phòng ngủ để chuyển).

2-    Quý hợi (Đại hải thủy): Tốt: Tháng 9, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 2, gia đình; tháng 6, bản thân; tháng 5, 6, mệnh có quý nhân phò trợ. Cẩn thận: Tháng 8, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 4, gia đình; tháng 10, bản thân; tháng 7, 8, đừng xen vào việc người hư việc mình (dùng khúc gỗ đặt trong phòng ngủ để chuyển); tháng 7, 8, đừng để người xen vào việc mình mà hư việc mình (bật ngọn đèn trong phòng ngủ để chuyển)

3-    Ất hợi (Sơn đầu hỏa): Tốt: Tháng 1, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 2, 6, gia đình, bản thân; tháng 1, 2, mệnh vững có quý nhân phò hộ. Cẩn thận: Tháng 10, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 4, gia đình; tháng 10 bản thân; tháng 5, 6, đừng xen vào việc người mà hư việc mình (đặt chậu đất ở trong phòng ngủ để chuyển); tháng 3, 4, đừng để người xen vào việc mình phá hư việc mình (dùng vòng kim loại đeo ở tay mà chuyển).

4-    Đinh hợi (Ốc thượng thổ): Tốt: Tháng 3, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 2, 6, gia đình, bản thân; tháng 7, 8, mệnh có quý nhân phò trợ. Cẩn thận: Tháng 2, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 4, gia đình; 10, bản thân; tháng 3, 4, đừng xen vào việc người hư việc mình (đeo vòng kim loại nơi tay để chuyển); tháng 1, 2, đừng để người xen vào việc mình mà hư việc mình (dùng chậu nước đặt ở phòng ngủ để chuyển).

5-    Kỷ hợi (Bình địa mộc): Tốt: Tháng 5, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 2, 6 gia đình, bản thân; tháng 3, 4,  mệnh có quý nhân phò hộ. Cẩn thận: Tháng 4, bạn bè, xã hội, tiền bạc; tháng 4, gia đình; tháng 10, bản thân;  tháng 11, 12, đừng xen vào việc của người khác làm tổn mệnh của mình (bật ngọn đèn trong phòng ngủ để chuyển); tháng 5, 6, đừng để người xen vào việc mình làm hư việc mình (đặt chậu đất trong phòng ngủ để chuyển).


Mười can hiệp nhau thuộc Ngũ hành
-    Giáp Ất thuộc Mộc; Bính Đinh thuộc Hỏa; Mậu Kỷ thuộc Thổ; Canh Tân thuộc Kim; Nhâm Quý thuộc Thủy.

Ngũ hành tương sinh
-    Mộc > Hỏa > Thổ > Kim > Thủy > Mộc,...

Ngũ hành tương khắc
- Kim khắc Mộc; Mộc khắc Thổ; Thổ khắc Thủy; Thủy khắc Hỏa; Hỏa khắc Kim,...
---------------------------------
Bài gốc: http://www.tangkinhcachue.org/index.php/nghien-cuu

 
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
Thống Kê Truy Cập
Flag Counter

thongke940329
Tổng số lần truy cập : 940329
Số lần truy cập hôm nay : 102
Số lần truy cập hôm qua : 0
Số lần truy cập tháng này : 102
Số lần truy cập năm nay : 52734
Số trang xem hôm nay : 267
Tổng số trang được xem : 13777519
Người đang online : 2
thiết kế website tại buôn ma thuột
Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Vô Lượng Công Đức. Có tích hợp giao diện cho mobile