Ngày đăng: 18:30:50 15-09-2014-- Lượt xem: 14116.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

Cúng Thí thực và Hình ảnh Diệm Khẩu Quỷ Vương qua lời Kinh Phật dạy

Cúng Thí thực và Hình ảnh Diệm Khẩu Quỷ Vương qua lời Kinh Phật dạy Cúng Thí thực và Hình ảnh Diệm Khẩu Quỷ Vương qua lời Kinh Phật dạy: Nguồn tích từ câu chuyện giữa ông A Nan Đà, thường gọi tắt là A Nan, với một con quỷ miệng lửa (diệm khẩu). Lễ cúng này là Phóng diệm khẩu, tức là cúng để bố thí và cầu nguyện cho loài quỷ đói miệng lửa, nhưng dân gian thì hiểu rộng ra và nói trại đi thành cúng Cô hồn, tức là cúng thí cho những vong hồn vật vờ, không có ai là thân nhân trên trần gian cúng bái.

Cùng chuyên mục:
>> Câu đối thờ Phật
>> Khởi ác tâm với bậc chân tu, Quả báo ngồi tù
>> Luật Sa di - Quy Sơn Cảnh Sách

------------------------
(Tựa đề do chúng tôi đặt)

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1313 (Tr.464 _ Tr.465)
PHẬT NÓI KINH CỨU BẠT DIỄM KHẨU NGẠ QUỶ ĐÀ LA NI
Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám,
tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Bấy giờ Đức Thế Tôn ngự tại chốn Tăng Già Lam Ni Câu Luật thuộc thành Ca Tỳ La (Kapila-vastu) cùng với các vị Tỳ Khưu, các Bồ Tát, vô số Chúng đến dự, trước sau vây quanh để nói Pháp. Lúc đó Ngài A Nan (Ānanda) ở một mình nơi thanh tịnh, niệm Pháp đã thọ nhận. Tức ở đêm ấy, sau khi dứt canh ba thì thấy một Ngạ Quỷ (Quỷ đói) tên là Diễm Khẩu (Jvala-mukha) có hình xấu xí, thân thể gầy ốm khô khốc, trong miệng bốc lửa, cổ họng nhỏ như đầu cây kim, đầu tóc rối tung, móng nanh dài bén…rất là đáng sợ, đứng trước mặt A Nan , bạch với A Nan rằng: “Ba ngày sau thời mệnh của ông sẽ chấm dứt, liền sinh ở trong nẻo Quỷ Đói (Ngạ Quỷ)”

Khi ấy, A Nan nghe lời nói này xong thì sinh tâm hoảng sợ, hỏi Ngạ Quỷ rằng:
“Nếu sau khi tôi chết bị sinh làm quỷ đói thời phải hành phương tiện nào để được miễn nỗi khổ này ?”

Lúc ấy, Ngạ Quỷ bạch với A Nan rằng: “Ngày mai nếu ông có thể bố thí cho trăm ngàn Na Do Tha Hằng Hà Sa số quỷ đói với trăm ngàn hàng Bà La Môn Tiên, dùng cái Hộc mà nước Ma Già Đà (Magadha) dùng, đều cho một hộc thức ăn uống kèm với vì tôi cúng dường Tam Bảo thời ông sẽ được tăng tuổi thọ, khiến cho tôi lìa khỏi nỗi khổ của loài quỷ đói, được sinh lên Trời”

Tiêu diện đại sỹ - Diệm khẩu quỷ vươngA Nan thấy quỷ đói Diễm Khẩu này có thân hình gầy ốm khô khốc, rất xấu xí, trong miệng bốc lửa, cổ họng nhỏ như đầu cây kim, đầu tóc rối tung, lông móng dài
bén. Lại nghe lời nói chẳng thuận như vậy thì rất kinh sợ, lông trên thân dựng đứng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, mau chóng đến nơi Đức Phật ngự, cúi năm thể sát đất đỉnh lễ chân Phật, thân thể run rẩy mà bạch Phật rằng:
“Nguyện cứu con thoát khổ ! Tại sao thế ? Con trụ ở nơi thanh tịnh, niệm Pháp đã được trao truyền thì thấy quỷ đói Diễm Khẩu nói với con rằng: “Sau ba ngày thời mệnh của ông chấm dứt liền sinh trong nẻo quỷ đói”. Con liền hỏi rằng: “Làm sao khiến cho tôi được miễn nỗi khổ này?”. Ngạ Quỷ đáp là: “Nay ông có thể bố thí mọi thức ăn uống cho trăm ngàn na do tha hằng hà sa số quỷ đói với trăm ngàn hàng Bà La Môn Tiên thời ông sẽ được tăng thọ”
Thế Tôn! Nay con làm sao có thể chuẩn bị đủ số thức ăn cho nhóm quỷ đói, người Tiên ấy ?!...”

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: “Nay ông đừng sợ. Ta có phương tiện khiến cho ông có thể chuẩn bị đủ mọi thức ăn uống cho trăm ngàn hằng hà sa quỷ đói với nhóm Bà La Môn Tiên. Đừng sinh ưu não…”

Đức Phật bảo:”Này A Nan! Có Đà La Ni tên là Vô Lượng Uy Đức Tự Tại Quang Minh Thù Thắng Diệu Lực. Nếu có người tụng Đà La Ni này tức hay có đầy đủ thức ăn uống thượng diệu cho trăm ngàn hằng hà sa số quỷ đói với nhóm Bà La Môn Tiên. Chúng của nhóm như vậy cho đến mỗi một người đều được 49 hộc thức ăn là cái Hộc mà nước Ma Già Đà đã dùng.

Này A Nan! Đời trước, Ta là vị Bà La Môn ở chỗ của Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteśvara) với chỗ của Đức Thế Gian Tự Tại Uy Đức Như Lai thọ nhận Đà La Ni này cho nên có thể bung rải ban cho vô lượng quỷ đói với nhóm các Tiên mọi thức ăn uống khiến cho quỷ đói giải thoát thân khổ, được sinh lên Trời.

A Nan! Nay ông thọ trì thì Phước Đức, Thọ Mệnh đều được tăng trưởng”
Khi ấy Đức Thế Tôn liền vì A Nan nói Đà La Ni là:
Na mô tát phộc đát tha nghiệt đa, phộc lô chỉ đế. Án, tham bà la, tham bà la, hồng
da-la-ni
NAMO SARVA TATHĀGATA AVALOKITE _ OṂ SAMBHĀRA SAMBHĀRA HŪṂ

Đức Phật bảo: “Này A Nan! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện muốn cầu sống lâu, tăng trưởng Phước Đức, mau hay đầy đủ Đàn Ba La Mật (Dāna-pāramitā: Bố Thí Ba La Mật). Mỗi buổi sáng sớm với tất cả thời không có chướng ngại, lấy một đồ vật sạch sẽ chứa đầy nước sạch, để chút cơm, thức ăn vụn khô với các thứ bánh ăn….Dùng tay phải để trên vật khí, tụng Đà La Ni trước đủ bảy biến, sau đó xưng danh hiệu của bốn vị Như Lai

Nẵng mô bà nga phộc đế, bát-la chỉ-nương, bộ đa la đát-nẵng, đát tha nghiệt đã dã (Đây là Đa Bảo Như Lai)
da-bao-nhu-lai
NAMO BHAGAVATE PRAJÑĀ-BHŪTA-RATNA TATHĀGATĀYA

Do xưng danh hiệu Đa Bảo Như Lai gia trì cho nên hay phá nghiệp ác gian tham keo kiệt trong nhiều đời của tất cả các Quỷ, liền được viên mãn Phước Đức
Na mô bà nga phộc đế, tố lỗ ba gia, đát tha nga đá dã (Đây là Quy Mệnh Diệu Sắc Thân Như Lai)
dieu-sac-than-nhu-lai
NAMO BHAGAVATE SURŪPAYA TATHĀGATĀYA

Do xưng danh hiệu Diệu Sắc Thân Như Lai gia trì cho nên hay phá hình ác xấu xí của các Quỷ, liền được đầy đủ sắc tướng
Nẵng mô bà nga phộc đế, vĩ bát-la nga la nghiệt đa đát-la dã, đát tha nghiệt đa dã (Đây là Quảng Bác Thân Như Lai )
quang-bac-than-nhu-lai
NAMO BHAGAVATE VIPULA-GATRĀYA TATHĀGATĀYA

Do xưng danh hiệu Quảng Bác Thân Như Lai cho nên hay khiết cho cổ họng của các quỷ được lớn rộng, ăn nuốt thức đã ban cho đều được tùy ý no đủ
Nẵng mô bà nga phộc đế, a bà dựng ca la dã, đát tha nghiệt đa dã (Đây là Ly Bố Úy Như Lai)
ly-bo-uy-nhu-lai
NAMO BHAGAVATE ABHAYAṂ-KARĀYA TATHĀGATĀYA
Do xưng danh hiệu Ly Bố Úy Như Lai gia trì cho nên hay khiến cho tất cả sự sợ hãi của các Quỷ thảy đều trừ diệt, lìa nẻo quỷ đói.

Đức Phật bảo: “Này A Nan! Nếu có hàng Tộc Tính Thiện Nam Tử đã xưng bốn danh hiệu Như Lai gia trì xong, búng tay bảy lần, lấy đồ vật chứa thức ăn để trên đất sạch, duỗi cánh tay dốc xuống làm bố thí này xong thì ở bốn phương của chốn ấy có trăm ngàn na do tha hằng hà sa số quỷ đói , trước mặt họ đều có 49 hộc thức ăn của nước Ma Già Đà. Nhận thức ăn này xong, thảy đều no đủ. Các nhóm Quỷ đó đều bỏ thân quỷ được sinh lên Trời.

Này A Nan! Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di thường dùng Mật Ngôn này với bốn danh hiệu Như Lai gia trì vào thức ăn bố thí cho loài Quỷ, liền
hay đầy đủ vô lượng Phước Đức ắt đồng với nhóm công đức cúng dường trăm ngàn câu chi Như Lai không có sai khác, thọ mệnh lâu dài; tăng lợi ích, sắc đẹp, sức lực, đầy đủ căn lành.

Tất cả hàng Phi Nhân, Dạ Xoa, La Sát, các Quỷ Thần ác chẳng dám xâm hại. Lại hay thành tựu vô lượng Phước Đức, Thọ Mệnh. Nếu muốn bố thí cho các hàng Bà La Môn Tiên.Đem thức ăn uống trong sạch chứa đầy trong một đồ vật, liền dùng Mật Ngôn trước gia trì hai mươi mốt lần rồi ném vào trong dòng nước sạch.Làm như vậy xong,tức đã dùng thức ăn đẹp đẽ màu nhiệm của Thiên Tiên cúng dường trăm ngàn câu chi hằng hà sa số Bà La Môn Tiên. Các Tiên Nhân ấy được thức ăn gia trì xong, do uy đức của Mật Ngôn, mỗi một vị thành tựu ước nguyện căn bản, các công đức Thiện. Mỗi một vị cùng lúc phát lời Thệ Nguyện: “Nguyện cho người dâng thức ăn đó được sống lâu, tăng trưởng sắc đẹp, sức lực, an vui”. Lại khiến cho tâm của người ấy nghe thấy điều gì đều có đầy đủ Chính Giải thanh tịnh, thành tựu uy đức của Phạm Thiên, hành Hạnh Phạm Thiên. Lại đồng với công đức cúng dường trăm ngàn hằng hà sa Như Lai, tất cả oán thù chẳng thể xâm hại. Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di hoặc muốn cúng dường báu Phật Pháp Tăng thì nên đem hương, hoa với thức ăn uống trong sạch, dùng Mật Ngôn trước gia trì hai mươi mốt lần, phụng hiến Tam Bảo. Thời kẻ trai lành, người nữ thiện đó ắt thành mùi vị tối thượng của các món ăn của chư Thiên, phụng hiến cúng dường báu Phật Pháp Tăng ở khắp mười phương giới. Cũng được Công Đức: Tán Thán, khuyến thỉnh, Tùy Hỷ. Luôn được chư Phật ghi nhớ khen ngợi. Chư Thiên, Thiện Thần thường đến ủng hộ, tức được đầy đủ Đàn Ba La Mật.

Này A Nan! Ông tùy theo lời của Ta , như Pháp tu hành, rộng tuyên lưu bố khiến cho khắp các chúng sinh được thấy nghe, được vô lượng Phước. Đây gọi là Kinh Cứu Diễm Khẩu Ngạ Quỷ với chúng sinh khổ.Dùng danh tự đó, ông nên phụng trì.

Tất cả Đại Chúng với A Nan nghe Đức Phật nói xong đều một lòng tin nhận, vui vẻ phụng hành.
KINH CỨU BẠT DIỄM KHẨU NGẠ QUỶ ĐÀ LA NI
Hết
 
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
Thống Kê Truy Cập
Flag Counter

thongke940311
Tổng số lần truy cập : 940311
Số lần truy cập hôm nay : 84
Số lần truy cập hôm qua : 0
Số lần truy cập tháng này : 84
Số lần truy cập năm nay : 52716
Số trang xem hôm nay : 149
Tổng số trang được xem : 13777401
Người đang online : 2
thiết kế website tại buôn ma thuột
Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Vô Lượng Công Đức. Có tích hợp giao diện cho mobile