Ngày đăng: 08:59:07 12-09-2014-- Lượt xem: 13998.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

Văn Điệp Hán Tự Bắc tông dùng trong Tang Lễ

Văn Điệp Hán Tự Bắc tông dùng trong Tang Lễ Văn Điệp Hán Tự Bắc tông dùng trong Tang Lễ gồm: Điệp Linh, Điệp Thành Phục, Điệp Triêu Điện, Điệp Tịch Điện, Điệp Khiển Điện, Điệp An Linh, Điệp Cúng Tuần, Điệp Phóng Sinh...Thực ra tang lễ ngày xưa rất rõ ràng chi tiết, có từng nghi thức, sớ điệp, tán thán thâm hậu, thống thiết. Nhưng với mục đích ứng phó đạo tràng, và để phù hợp với nếp sống ngày nay, chúng ta cũng nên tùy dụng cho thích hợp.

Cùng chuyên mục:
>> Văn Sớ Hán Tự Bắc tông dùng trong các Nghi Cầu Siêu
>> Văn Sớ Hán Tự Bắc tông dùng trong Nghi Cầu An
>> Bài thuyết linh của HT Thích Khế Chơn

------------------

ĐIỆP THÀNH PHỤC (Tư Minh Siêu Độ)
Bản tiếng Hán của Tịnh Nghĩa
 

資 度 靈 筵 為 牒 事 玆 據

越  南 國     省    城 埔   坊 家 居 奉
佛 修 香 諷 經 遷 柩 成 服 之 禮 報 深 恩 祈 超 度 事 今   等
日 謹 以 香 花 次 品 之 儀 致

奉 為

嗚 呼 人 生 在 世 猶 如 茂 花 紅 大 限 到 來 恰 似 春 曉 露 我 佛 身 長 丈 六 寂 雙 林 老 君 丹 煉 九 丸 終 歸 逝 世 天 若 不 常 風 雲 速 起 人 到 是 時 老 弱 便 休 仗 憑
念 往 生 濟 度 亡 靈 早 登 覺 岸 今 則 晨 當 成 服 簿 味 奠 之 以 酬 孝 道 之 恩 次 表 綱 常 之 義 惟 願 一 聞 法 二 往 淨 邦 三 聽 般 若 之  音 四 菩 提 之 果 須 至 牒 者

 

右牒奠  陰 陽 使 者 接 收 執

歲次        年    月    日   時 請 奠 牒

---------------------

Tư Minh Siêu Độ.
Vị điệp tiến sự
Việt Nam Quốc ....... gia cư phụng
Phật tu phúng kinh thiên cửu thành phục chi lễ, kỳ siêu độ sự. Kim.......
Ô hô! Nhân sanh tại thế, do như diệp mậu hoa hồng, đại hạn đáo la
i, cáp tợ xuân sương hiểu lộ. Ngã Phật thân trường, trượng lục tịch diệt Song Lâm, lão Quân đơn luyện, cửu phàm chung quy thệ thế. Thiên nhược vô thường, phong vân tốc khởi, thiên đáo thị thời, lão nhược tiện hưu. Trượng bằng đại chúng trợ niệm vãng sanh, tế độ vong linh, tảo đăng giác ngạn. Kim tắc thần dương thành phục, bạc vị điện chi, dĩ thù hiếu đạo tri ân, thứ biểu cương thường chi nghĩa.
DUY NGUYỆN
Nhất văn pháp ngữ, nhị vãng tịnh bang, tam thính Bát Nhã chi âm, tứ chứng Bồ Đề chi quả. Tu chí điệp giả.

HỮU ĐIỆP ĐIỆN
Âm dương sứ giả tiếp linh thâu chấp.
Tuế thứ ………….niên ….nguyệt ……………nhật , thời. Thỉnh tiến điệp

---------------------

ĐIỆP TRIÊU ĐIỆN ( Tư độ linh diên )
Bản tiếng Hán của Tịnh Nghĩa
 

資 度 靈 筵  為 牒 奠 事 玆 據
 

越 南 國     省     城 埔     坊 家 居 奉
佛 修 香 諷 經 柩 朝 奠 之 禮 報 德 酬 恩 祈 超 度 事 今 等
維 日 謹 以 香 花 齋 品 之 儀 致

奉 為

嗚 呼 父 兮 將 何 子 也 將 何 依 後 宇 前 堂 不 見 往 來 之 跡 東 軒 西 舍 無 聞 笑 語 之 聲 泉 臺 月 冷 夜 淒 淒 霜 侵 雲 暗 暗 更 漏 鐘 殘 茶 酌  酒 斟 帳 裏 教 聲 音 昇 花 謝 水 去 望 水 流 影中  影 對 茲 者 仗 六 和 而 諷 誦 依 法 寶 以 宣 揚 恭 行 朝 奠 之 儀 少 答 生 成 之 德 惟 願  承 玆 善 利 了 生 死 而 出 三 仗 此 經 文 證 涅 槃 而 登 九 品 須 至 牒 者
 

右 牒 奠  陰 陽 使 者 接 收 執


Tư độ linh diên . Vị điệp điện sự .
Tư cứ . Việt Nam Quốc …………… gia cư phụng Phật tu hương phúng kinh …………
Thiên cửu quy sơn an phần tịnh độ Triêu điện chi lễ báo đức thù ân độ sự . Kim …………..
Ô Hô ! ……( Phụ - Mẫu ) hề tương hà thệ tử tương hà y , hậu vũ tiền đường bất kiến vãng lai chi tích , Đông hiên Tây xá vô văn tiếu ngữ chi thanh , tuyền đài nguyệt lãnh dạ thê thê sương xâm vân ám ám , cánh lậu chung tàn trà chước tửu châm , trướng lý giáo âm thanh thăng hoa tạ thủy khứ , vọng thủy lưu ảnh trung sầu ảnh đối . Tư giả trượng lục hòa nhi phúng tụng y pháp bảo dĩ tuyên dương , cung hành Triêu Điện chi nghi , thiểu đáp sanh thành chi đức .
Duy nguyện : Thừa tư thiện lợi liễu sanh tử nhi xuất tam đồ , trượng thử kinh văn chứng Niết Bàn nhi đăng cửu phẩm .

Tu chí điệp giả - Hửu điệp điện .
Âm Dương sứ giả tiếp linh thâu chấp .
Tuế thứ …………niên ……….nguyệt ………..nhật , thời .
Thỉnh điện điệp
------------------------

ĐIỆP TỊCH ĐIỆN ( Tư độ linh diên )
Bản tiếng Hán của Tịnh Nghĩa

 

資 度 靈 筵   為 牒 事 玆 據
 

越 南 國     省     城 埔     坊 家 奉
佛 修 諷 經 遷 柩 夕 奠 之 禮 祈 超 度 事 今  等
唯 日 謹 以 香 花 次 品 之 致 奠 于

奉 為

嗚 呼 人 生 限 節 到 無 期 彭 祖 八 百 超 塵 之 壽 顏 回 四 八 運 到 亦 同 對 人 愁 雲 慘 雨 人 對 景 樹 靜 風 吹 庭 前 不 見 往 來 門 戶 無 聞 笑 語 今 則 晨 當 初 夜 齋 饌 具 陳 以 酬 骨 肉 之 次 表 情 深 之 義 由 是 虔 仗 禪 和 宣 揚 法 事     諷
大 乘 法 寶 經 加 持 往 生 淨 土 神 咒 集 此 良 因 祈 生 樂 國 唯 願 依 幡 蓋 登 安 養 魄 謝 塵 寰 自 優 游 須 至 牒 者

 

右 牒 奠   陰 陽 使 者 接 靈 收 執
 

歲 次     年     月     日     時   請
--------------------------

Tư cứ . Việt Nam Quốc ……………………. Gia cư phụng Phật tu hương phúng kinh thiên cửu quy sơn an phần tịnh độ Tịch Điện chi lễ kỳ siêu báo đức công sanh thành dưỡng dục thù ân độ sự . Kim …………………. 
Ô Hô ! ….. ( Phụ - Mẫu ) Đường vụ toả ……….. lãnh vân mê , định tỉnh ta nan mịch âm dung bi hiệu thán , phỉ cúng cam chỉ kim nhật thảo đường thân tại thượng , tam bôi tàn chước điểm quỳ quỳ , minh triêu giao dã vọng hoàng hoài , vạn lý sầu vân ảnh ám ám , do thị kiền trượng thiền hòa tuyên dương pháp sự , phúng tụng Phật kinh gia trì …………. Thần chú , thừa tư công đức dĩ trợ siêu sanh , kim tắc thần đương sơ dạ bạc vị kiền tương , cụ điệp nhất thông đặc thân kiền cáo , phục vọng tôn linh khúc thùy chiếu giám , mẫn chúng tử chi phàm tình chứng đơn thầm chi ý khẩn . Tu chí điệp giả - Hửu điệp điện .
Âm Dương sứ giả tiếp linh thâu chấp .
Tuế thứ ……niên …………nguyệt …………nhật , thời .
Thỉnh điện điệp .

--------------------------

ĐIỆP KHIỂN ĐIỆN (Tư độ linh diên)
Bản tiếng Hán của Tịnh Nghĩa
 

資 度 靈 筵   為 奠 事 玆 據
 

越 南 國   省   城 埔   坊   家 奉
佛 修 諷 經 遷 柩 遣 奠 之 禮 報 德 酬 恩 祈 超 度 事 今 等
唯 日 謹 以 香 花 品 之 儀 致 奠 于

奉為

嗚 呼 陰 陽 劍 父 恩 仰 面 叫 天 工 何 割 斷 富 貴 場 柯 夢 撫 心嗟 世 事 淚 深 悲 朝 想 暮 思 孝 事 莫 先 於 助 葬 天 長 地 久 恩 何 厚 於  送 終 擇 吉 日 以 移 棺 遇 良 晨 而 遣 奠 具 餚 設 饌 孝 門 伏 於   哀 庭 振 鼓 鳴 鑼 靈 柩 將 移 於 福 塚 由 是 虔 仗 禪 和 而 諷 誦 依 法 寶 以  宣 揚 接 引 暝 途 超 歸 淨 土 今 則 靈 輀 既 駕 文 牒 敷 宣 香 承 此 步 金 階 靈 魄 從 玆 歸 福 地 須 至 牒 者
 

右牒 奠   陰 陽 使 者 接 收 執
 

歲 次 年 月 日 時 請 奠 牒
----------------------------

Tư độ linh diên. Vị điệp điện sự.
Tư cứ : Việt Nam Quốc …Gia cư phụng. Phật tu hương phúng kinh thiên cửu khiển điện chi lễ, báo đức thù ân, kỳ siêu độ sự. Kim.....

Ô hô! Âm dương kiếm phụ mẫu ân, ngưỡng diện khiếu thiên, công hà cát đoạn . Phú Quý Trường Nam kha mộng vũ, tâm ta thế sự lệ thâm bi. triêu tưởng mộ tư, hiếu sự mạc tiên ư trợ táng. Thiên trường địa cửu, báo ân hà hậu ư tống chung . Trạch cát nhật dĩ di quan, ngộ lương thần nhi khiển điện. Cụ trần thiết soạn, hiếu môn phủ phục ư ai đình, chấn cổ minh la, linh cữu tương di ư phước trũng. Do thị trượng hiền hoà nhi phúng tụng, y pháp bảo dĩ tuyên dương, tiếp dẫn minh đồ diêu quy Tịnh Độ. Kim tắc linh nhi ký giá, văn điệp phu tuyên, hương hồn thừa thử bộ kim giai, linh phách tùng quy phước địa. 
Tu chí điệp giả
HỮU ĐIỆP ĐIỆN
Âm dương sứ giả tiếp linh thâu chấp.
Tuế thứ.... niên.... nguyệt..... nhật, thời. Thỉnh điện điệp.
--------------------------------
ĐIỆP AN LINH (Tư độ linh diên)
Bản tiếng Hán của Tịnh Nghĩa
 

資 度 靈 筵   為 請 事   玆 據

越 南 國    省     城 埔     坊 家 居 奉

佛 修 香 諷 遷 柩 歸 山 安 墳 淨 土 請 靈 安 位 祈 超 度事 今   等
謹 以 香 花 次 品 之 儀 恭 請 于

奉 為

痛 惟 堂 驟 捐 梓 里 一 朝 永 訣 恫 懷 風 木 府 勝 悲 兩 路 殊 分 遽 想 音 容 何 是 玆 已 犎 墳 安 厝 迎 返 靈 模 事 如 生 載 設 靈 床 如 在 夕 朝  瞻 奉   惟 願
故 里 魄 赴 家 堂 永 承 香 火 百 年 引 子 孫 弗 替 須 至 牒 者

 

右 牒 請  伏 為 香 靈 案 前 收 執
 

歲 次    年    月    日  時  請  
----------------------------

Tư độ linh diên. Vị điệp điện sự.
Tư cứ : Việt Nam Quốc …Gia cư phụng.
Phật phúng kinh thiên cửu quy sơn, an phần Tịnh Độ, thỉnh linh an vị kỳ siêu độ sự. Kim.....
Thống duy:.... đường tụ quyên tử lý, nhất triệu vĩnh quyết đồng hoài, phong mộc bất đằng, bi lưỡng lộ phù thân, đệ tương âm dung hà xứ thị. Tư dĩ bang phần an thố, nghênh phản linh mô, sự như sanh tải thiết linh sàng, kính như nhậm tịch triêu chiêm phụng.
Duy nguyện: Hồn quy cố lý, phách phó gia đường, vĩnh thừa hương hoả bách niên, trường dẫn tử tôn phất thệ. 
Tu điệp chí giả
HỮU ĐIỆP THỈNH
Phụng vị tiên linh án tiền thâu chấp.
Tuế thứ.... niên.... nguyệt..... nhật, thời. Thỉnh tiến điệp.
-----------------------

ĐIỆP CẦU SIÊU ( TƯ ĐỘ VÃNG SANH)
Bản tiếng Hán của Tịnh Nghĩa
 

資 度 往 生 為 牒 薦 事 玆 據
 

越 南 國     省   城 埔     坊 家 居 奉
佛 修 諷 經 之 晨 祈 超 度 事 今    等
謹 以 香 花 齋 品 之 儀 恭 請 于 奉 為

竊 念 一 不 昧 九 品 現 前 悟 菩 提 而 自 意 往 生 依 般 若 而 隨 緣 超 度 玆 臨      之 晨 虔 仗 禪 和 之 念 諷 誦
大 乘 法 寶 經 文 
        加 持 往 生 淨 土 神 咒 集 良 因 祈 生 樂 國 今 則 儀 筵 完 滿 法 事 云 終 薦 牒 揚 香 靈 收  執              惟 願
承 斯 善 利 早 生 天 九 品 妙 蓮 彌 陀 授 記 須 至
 

右 牒 請 薦  靈 暝 中 收 執 故 牒

歲 次    年    月    日  晨 請 薦 牒
-------------------------


Tư độ vãng sanh vị điệp tiến sự.
Tư cứ: Việt Nam quốc... gia cư phụng phật tu hương phúng kinh....chi thần, kỳ siêu độ sự. Kim... cẩn dĩ kim ngân hương hoa trai soạn chi nghi, cung tiến vu:
Phụng vị...
Thiết niệm: Nhất linh bất muội, cửu phẩm hiện tiền, ngộ Bồ Đề nhi tự ý vãng sanh, y Bát Nhã nhi tuỳ duyên siêu độ. Tư lâm...chi thần, kiền trượng Lục Hoà chi niệm, phúng tụng Đại thừa pháp bảo kinh văn, gia trì Vãng sanh tịnh độ thần chú, tập thử lương nhân kỳ sanh Lạc Quốc. Kim tắc nghi diên hoàn mãn, pháp sự vân chung, tiến điệp tuyên dương, hương linh thâu chấp.
Duy nguyện: thừa tư thiên lợi, tảo hoạch sanh thiên, cửu phẩm diệu liên, Di Đà thọ ký. Tu chí Điệp giả.
Hửu điệp tiến . Hương linh minh trung thâu chấp. Cố Điệp
Tuế thứ...niên....nguyệt....nhật thời. 
Thỉnh tiến điệp.
-------------------------- 
ĐIỆP CÚNG TUẦN ( Tư Độ Vãng Sanh)
Bản tiếng Hán của Tịnh Nghĩa

 

資 度 靈 筳   為 請 薦 事    玆 據

越 南 國 省 城 坊 家 居 奉
佛 修 香 諷 經 第 之 齋 旬 超 度 事 今
維 日 以 香 花 齋 品 之 儀 恭 請
奉 為 第 旬
願 承
佛 力 以 弘     全 賴 經 文 而 解 脫 玆 臨 第     之 齋 旬 正 值 坤 府 第     殿 暝  王 案 呈 過 由 是 虔 仗 禪 和 宣 揚 法 事 諷 誦
大 乘 法 寶 尊 經         加 持     往 淨 土 神 咒 集 此 良 因 祈 生 樂 國 今 則 法 筳 完 滿 牒 薦 宣 揚 香 靈 收 執 以 為 般 之 津 梁 永 作 往 生 之 公   據 須 至 牒 者

 
右 牒 薦    香 靈 收 執   伸 呈

地 藏 慈 尊
    轉 奏 暝 陽 殿 下 大 赦 迷 途 開 覺 路 故 牒

歲 次 年 月 日 晨 請 薦 牒

--------------------------
Tư Độ Vãng Sanh. Vị điệp tiến sự.

Tư cứ: Việt Nam Quốc ....... gia cư phụng Phật tu hương phúng kinh.....chi trai tuần, kỳ siêu độ sự. Kim....Nguyện thừa Phật lực dĩ hoằng thâm, toàn lại kinh văn nhi giải thoát. Tư lâm.... chi trai tuần, chánh trị khôn phủ đệ... điện....Minh Vương án tiền trình quá. Do thị kiền trượng lục hoà tuyên dương pháp sự, phúng tụng Đại Thừa Pháp bảo kinh văn.... gia trì Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú, tập thử lương nhân kỳ sanh Lạc Quốc. Kim tắc pháp diên hoàn mãn, tiến điệp tuyên dương, hương linh thâu chấp. Dĩ Vi Bát Nhã chi tân lương, vĩnh tác Vãng Sanh chi công cứ.
Tu điệp chí giả
HỮU ĐIỆP TIẾN
Hương linh thâu chấp, thân trình Đại Tạng từ tôn, chuyển tấu Minh Vương điện hạ, đại xá mê đồ, quảng khai giác lộ. Cố điệp.
Tuế thứ ………….niên ….nguyệt ……………nhật , thời. Thỉnh tiến điệp
------------------------------

Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
Thống Kê Truy Cập
Flag Counter

thongke926220
Tổng số lần truy cập : 926220
Số lần truy cập hôm nay : 51
Số lần truy cập hôm qua : 99
Số lần truy cập tháng này : 4538
Số lần truy cập năm nay : 38625
Số trang xem hôm nay : 223
Tổng số trang được xem : 13736721
Người đang online : 1
thiết kế website tại buôn ma thuột
Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Vô Lượng Công Đức. Có tích hợp giao diện cho mobile