Văn Sớ Hán Tự Bắc tông dùng trong Nghi Cầu An

Đây là một số mẫu Văn Sớ Hán Tự Bắc tông dùng trong Nghi Cầu An. Những bản Văn Sớ Hán Tự này là những cách thức, mẫu mực giấy tờ dùng để biểu bạch lên Tam bảo,hoặc tâu trình lên Thánh, Thần, Linh, Cô hồn.v.v…trong pháp giới lục đạo. Mục đích là giúp cho trai tín chủ tóm tắt những lời phát nguyện, những lời sám hồi tội khiên, cùng những ước nguyện hòng vun trồng công đức, tu hành.

(Hình minh họa)
(Hình minh họa)

01 – SỚ CẦU AN PHẬT NÃI
      (Phật Nãi – Nguyên Điền soạn phần Hán tự)

伏以
佛 乃 三 界 醫 王 能 除 衆 生 病 苦, 聖 是 四 方 良 藥, 服 之 心 体 安 祥, 清 淨 法 身 壽 躋 大 覺。
拜 疏 為:
越 南 國……….省……………. 縣……………… 社………………..村,
家 居 奉佛 修 香 諷 經 祈 禱 解 病 保 命 求 安 事。
今 第 子…………………………………………………. 等,
惟 日 仰 干。 金 相 光 中 , 俯 垂 照 鍳 。
言 念:
三 業, 六 根 累 世 造 諸 罪 障。 四 生 六 道 , 筵 年 冤 對 仇 讐。 或 被 邪 魔 親 屬 ,或 著 鬼 魅 惡 神。苦 惱 不 安,身 臨 疾 病,全 憑 佛 聖 證 明,慈 悲 護 佑。伍 臟 調 和,四 之 壯 健。玆 者 本 月 吉 日,敬 設 菲 儀,宣 行 法 事。 諷 誦 大 乘 法 寶 尊 經 ……. 消 災 諸 品 神 咒 , 頂 禮 三 身 寶 相,萬 德 金 容,集 此 良 因,祈 增 福 壽。今 則 謹 具 疏 文,和 南 拜 白。
南 無 十 方 常 住 三 寶 作 大 證 明。
南 無 東 方 敎 主 滿 月 慈 容 藥 師 琉 璃 光 王 佛 證 明。
南 無 大 慈 悲 救 苦 難 靈 感 應 觀 世 音 菩 薩
南 無 上 中 下 分 三 界 天 曹 地 府 陽 間 列 位 聖 賢。
筵 奉 諸 尊 菩 薩,護 法 龍 天, 伽 藍 眞宰,諸 位 善 神,同 垂 炤 鑒,共 降 吉 祥。
伏 願:
三 寶 證 明,放 慈 光 而 擁 護,萬 靈 洞 鑒 現 神 力 以 扶 持,疾 病 早 痊,身 躬 寧 靜 仰 賴
佛 聖 證 明。謹 疏。佛 曆……………….歲 次………………年…………….. 月……………….時,
第 子 衆 等 和 南 上 疏。

(ngoài bì sớ ghi🙂
奉                    白 佛 金 章                   第 子 衆 等 和 南 上 疏
—————————Phục dỉ
Phật nãi tam giới y vương năng trừ chúng sanh bệnh khổ , Thánh thị tứ phương lương dược , phục chi tâm thể an tường , thanh tịnh pháp thân thọ tê đại giác .
Việt Nam Quốc … (điền : Tỉnh , thành phố , Quận huyện , Xã phường , thôn ấp , nơi mình cư trú ) Ví dụ : Thừa Thiên tỉnh , thành phố Huế , ….. Phường , gia số 001 , Gia cư phụng Phật tu hương phúng kinh kỳ đảo giải bệnh bảo mạng cầu an sự ……. ( Tên người đứng lễ xin , tuổi âm lịch , xin cho con hay cháu hoặc là đệ tử gia chủ bệnh nhân tên gì…. tuổi âm lịch , sở phạm đau bệnh gì đều viết rõ . )
Kim tướng quang trung phủ thuỳ chiếu giám .

Ngôn niệm : Tam nghiệp , lục căn luỵ thế tạo chư tội chướng , Tứ sanh , lục đạo diên niên oan đối cừu thù , hoặc bị tà ma thân thuộc , hoặc trước quỷ mỵ ác thần , khổ não bất an , thân lâm tật bệnh . Toàn bằng Phật Thánh chứng minh từ bi hộ hựu , ngũ tạng điều hoà , tứ chi tráng kiện . Tư giả bổn nguyệt cát nhật , kính thiết phỉ nghi tuyên hành pháp sự , phúng tụng Đại Thừa Pháp Bảo tôn kinh…… Tiêu tai chư phẩm thần chú , Đảnh lễ Tam thân bảo tướng vạn đức kim dung , tập thử lương nhơn , kỳ tăng phước thọ . Kim tắc cẩn cụ sớ văn hoà nam bái bạch .

Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh .
Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Mãn Nguyệt Từ Dung Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Chứng Minh .
– Nam mô Đại Từ bi Cứu Khổ Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát .
– Nam mô Thượng Trung Hạ Phân Tam Giới Thiên Tào Địa Phủ Dương Gian Liệt Vị Chư Thánh hiền .
Diên phụng Chư Tôn Bồ Tát , Hộ Pháp Long Thiên , Già Lam chơn tể , Chư vị Thiện Thần đồng thuỳ chiếu giám , cọng giáng cát tường .
Phục nguyện :
Tam Bảo chứng minh phóng từ quang nhi ủng hộ , Vạn linh đổng giám , hiện thần lực dĩ phò trì , bệnh tật tảo thuyên , thân cung ninh tĩnh . Ngưỡng lại Phật Thánh chứng minh cẩn sớ .
Tuế thứ …..niên………nguyệt……..nhật . Đệ tử chúng đẳng hoà nam thượng sớ.
—————————

02 – SỚ CẦU AN NHẤT NIỆM:
Bản sớ của TK. Thích Tịnh Nghĩa

伏以

一 念 心 誠 百 寶 光 中 無 不 應 片 香 繚 繞 十 方 賢 聖 盡 虛 空 疏 為
越 南 國     省     縣 城 埔      坊 家 居 奉
佛 修 香 諷 經

金 相 光 中 俯 垂 照 鋻 言 念 弟 子 等 叨 生 下 品 命 屬 上 天 荷 乾 坤 覆 載 之 恩 感
佛 聖 扶 持 之 德 思 無 片 善 慮 有 餘 愆 玆 者 本 月 吉 日       列 陳 香 花 虔 誠 諷 誦
大 乘 法 寶 尊 經                               加 持 消 災 諸 品 神 咒 頂 禮
三 身 寶 相 萬 德 金 容 集 此 善 因 祈 增 福 果 今 則 謹 具 疏 文 和 南 拜    白
南 無 十 方 常 住 三 寶 一 切 諸 佛 尊 法 賢 聖 僧                     作 大 證 明
南 無 中 天 調 御 本 師 釋 迦 牟 尼 佛                            蓮 座 證 明
南 無 大 悲 救 苦 難 靈 感 應 觀 世 音 菩 薩                  證 明  延 奉
三 乘 上 聖 四 府 萬 靈 護 法 龍 天 諸 位 善 神 仝 垂 炤 鋻 共 降 吉 祥          伏 願

佛 垂 護 佑
聖 德 扶 持 等 諸 災 難 盡 消 除 沙 數 福 祥 皆 駢 集 身 躬 壯 健 命 位 平 安 仰 賴
佛 恩 證 明 謹 疏

佛 曆 二 千 五 百 五 十 年 歲 在    月    日    時   弟 子 和 南 上 疏
———————————–
Phục dĩ
Nhất niệm tâm thành , bách bảo quang trung vô bất ứng , phiến hương liễu nhiễu , Thập Phương Hiền Thánh tận hư không bái sớ vị .
Việt Nam Quốc …… ( Như trên ) gia cư phụng
Phật thánh tu hương phúng kinh kỳ an sám hối bảo mạng nghing tường phước huệ sự .
đệ tử : … ( họ tên và pháp danh ) . đồng gia quyến nam nữ thượng hạ chúng đẳng , duy nhật bái can .

Kim tướng quang trung , phủ thuỳ chiếu giám . Ngôn niệm : Đệ tử đẳng , phao sanh hạ phẩm , mạng thuộc thượng thiên . Hà càn khôn phú tải chi ân , cảm Phật Thánh phò trì chi đức . Tư vô phiến thiện lự hữu dư khiên . Tư giả bổn nguyệt cát nhật , liệt trần hương hoa kiền thành phúng tụng Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh … ( nguyện trì tụng kinh gì thì viết lên để tuyên đọc ) Gia trì tiêu tai chư phẩm Thần chú , đãnh lễ tam thân Bảo tướng vạn đức kim dung , tập thử thiện nhơn kỳ sanh phước quả . Kim tắc cẩn cụ sớ văn , hoà nam bái bạch .

– Nam mô Thập Phương thường Trú Tam Bảo Nhất thiết chư Phật Tôn Pháp Hiền thánh Tăng Tác Đại Chứng minh .
– Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Liên Toạ Chứng Minh .
– Nam mô Đại Từ Bi Cứu Khổ Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ tát .
– Nam mô Phục Ma Đại Đế Quan Thánh Đế Quân Bồ Tát , Quan Bình thái tử Châu Thương tướng quân .
Diên phụng : Tam thừa thượng thánh , Tứ phủ vạn linh , Hộ pháp long thiên , Chư vị thiện thần đồng thuỳ chiếu giám , cọng giáng cát tường .
Phục nguyện : Phật thuỳ hộ hựu , Thánh đức phò trì , đẳng chư tai nạn tận tiêu trừ , sa số phước tường giai biện tập , thân cung tráng kiện , mạng vị bình an . Ngưỡng lại Phật Thánh chứng minh cẩn sớ .

Phật Lịch : 255….. Tuế thứ….. niên , nguyệt…… nhật , thời .
đệ tử chúng đẳng hoà nam thượng sớ .
——————————————

02 – SỚ CẦU AN THỤY NHIỄU

伏 以

瑞 遶 蓮 臺 仰 真 如 之 慧 鋻    香 浮 寶 篆 憑 相 佑 之 慧 光 一 念至 誠 十 方 感 格 疏 為
越 南 國     省      城 埔    坊 家 居 奉
佛 修 香 諷 經 懺 悔 罪 愆 祈 安 事 今 弟 子

維 日 仰 干

金 相 光 中 府 垂 照 鋻     竊 念 弟 子 等 叨 生 下 品 幸 遇 勝 緣 荷 二 儀 覆 載 之 恩 感 三 寶 扶 持 之 德 思 無 片 善 慮 有 餘 愆 玆 者 肅 陳 素 悃 披 瀝 一 心 稽 首 投 誠 翹 勤 懺 悔 諷 誦

大 乘 法 寶 尊 經                                加 持 消 災 諸 品 神 咒   頂 禮
三 身 寶 相 萬 德 金 容 集 此 善 因 祈 增 福 壽 今 則 謹 具 疏 文 和 南 拜   白

南 無 十 方 常 住 三 寶 一 切 諸 佛 尊 法 賢 聖 僧    作 大 證 明
南 無 導 場 教 主 本 師 釋 迦 牟 尼 佛           作 大 證 明
南 無 消 災 延 壽 藥 師 琉 璃 光 王 佛           作 大 證 明
南 無 大 慈 悲 救 苦 難 靈 感 觀 世 音 菩 薩      證 明 恭 奉

遍 法 界 諸 尊 菩 薩 摩 訶 薩 道 場 會 上 無 量 聖 賢 共 降 威 光 同 垂 加 護
伏 願
十 方 鋻 格 三 寶 證 明 俾 弟 子 等 多 生 業 障 以 冰 消 一 切 善 根 而 成 就   念 念 菩 提 果   結 生 生 般 若 花 開   常 居 四 序 之 中   必 獲 萬 全 之 福

仰 賴
佛 慈 加 護 之 不 可 思 議 也 謹 疏

佛 曆     二 千 五 百 五 十   年 歲        在     月    日    晨     弟 子 眾 等 和 南 上 疏
————————-
Phục dĩ
Thoại nhiễu liên đài , ngưỡng chơn như chi huệ giám , hương phù báo triện , bằng tướng hựu chi tuệ quang , nhất niệm chí thành , Thập Phương cảm cách .

Sớ vị : Việt Nam Quốc ……… ( Như trên ) . Phụng Phật Thánh tu hương phúng kinh Sám Hối kỳ an phước sự .Kim đệ tử :………………… niên canh………….. hành canh……… Đồng gia quyến đẳng , duy nhật bái can .
Kim tướng quang trung phủ thuỳ chiếu giám .Thiết niệm : Đệ tử đẳng , phao sanh hạ phẩm , hạnh ngộ thắng duyên , hà cảm nhị nghi phú tải chi ân , cảm Phật Thánh phò trì chi đức , Tư vô phiến thiện , lự hữu dư khiên , tư giả túc trần tố khổn , phi lịch đơn tâm , khể thủ đầu thành , kiền cần sám hối , phúng tụng….. gia trì…… Chư phẩm thần chú . Đảnh lễ tam thân bảo tướng , vạn đức kim dung , tập thử thiện nhơn , kỳ tăng phước thọ . Kim tắc cẩn cụ sớ văn , hoà nam bái bạch .
– Nam mô thập Phương Thường Trú Tam Bảo Tác Đại Chứng minh .
– Nam mô đạo tràng Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh .
– Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tác Đại Chứng minh .
– Nam mô Đại Từ Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh cảm Quán thế Âm Bồ Tát .
Diên Phụng : Biến pháp giới chư tôn Bồ Tát , Đạo tràng Hội Thượng vô lượng Thánh Hiền , cọng giáng oai quang đồng thuỳ gia hộ .
Phục nguyện : Thập phương giám cách , Tam Bảo chứng minh , tỷ đệ tử đa sanh nghiệp chướng dĩ băng tiêu , nhất thiết thiện căn nhi thành tựu , Niệm niệm Bồ Đề quả kết , Sanh sanh Bát nhã hoa khai , thường cư tứ tự chi trung , tất hoạch vạn toàn chi phước ,
Ngưỡng lại ; Phật từ gia hộ , chi bất khả tư nghì dã . Cẩn Sớ .
Phật Lịch :…. Tuế thứ….. niên ….. nguyệt……. nhật , thời.
Đệ tử chúng đẳng hoà nam thượng sớ .
—————————-

Website: https://voluongcongduc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *